Regulamin korzystania z aplikacji "h-Our store”

Aplikacja „h-Our store” dedykowana jest dla przedsiębiorców – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zainteresowani krótkoterminowym – godzinowym wynajmem powierzchni handlowo-usługowej w Centrum Handlowym.

Spis treści

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Aplikacja
§ 4 Rejestracja oraz logowanie w Aplikacji
§ 5 Korzystanie z Aplikacji
§ 6 Usługi – najem
§ 8 Publikowanie opinii -uwag/konsultacje/pytania
§ 9 Reklamacje
§ 10 Zakończenie korzystania z Aplikacji
§ 11 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Niżej zdefiniowanym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – oznacza oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i działających w systemie operacyjnym Android, iOS, oprogramowanie przystosowane do zapisywania w pamięci urządzenia mobilnego, o określonej funkcjonalności działający pod nazwą „h-Our store”, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują MP.
 2. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Użytkownikom.
 3. MP/Wynajmujący – oznacza METROPROPERTIES sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie kod pocztowy 02-183, al. Krakowska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030425, NIP: 951-00-65-434, wysokość kapitału zakładowego: 11 000 000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z póżn. zm.) – właściciela Aplikacji oraz udostępniającego powierzchnię najmu.
 4. Najemca–osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy najmu.
 5. Oferta – oznacza informacje określające zakres i istotne warunki najmu – Usługi.
 6. Panel rezerwacji – ekran Aplikacji z Ofertą / Ofertami wybraną/nymi przez Użytkownika.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Aplikacji oraz świadczenia Usług przez MP.
 8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Umowa najmu – oznacza zawartą pomiędzy Najemcą a MP umowę najmu, na warunkach w niej określonych, w tym istotnych warunkach podanych w Panelu rezerwacji i Regulaminie.
 10. Usługi – oznacza usługę najmu oraz inne usługi dodatkowe opisane w Regulaminie.
 11. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę upoważnioną działającą w jej imieniu lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, która utworzyła konto w Aplikacji w celu skorzystania z usług świadczonych przez MP, tj. krótkoterminowego najmu powierzchni handlowo-usługowej w Centrum Handlowym.
 12. Wynagrodzenie – oznacza wynagrodzenie podane w wartości brutto (tj. powiększonej o należny podatek VAT) – Czynsz najmu należny MP w wysokości określonej w Umowie najmu.

§ 2 Postanowienia ogólne

Aplikacja dedykowana jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zainteresowani krótkoterminowym, godzinowym najmem powierzchni handlowo-usługowej w Centrum Handlowym. Opis powierzchni dostępnej do wynajęcia wraz ze zdjęciem umieszczony jest w Aplikacji.

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez MP za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Aplikacji oraz zawierania Umowy najmu.

Z MP można kontaktować się m,in.:
a) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: h-ourstore@metro-properties.pl
b) telefonicznie pod numerem telefonu dostępnym w Aplikacji c) listownie na adres: Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa.

Informacje na temat przetwarzanych danych osobowych w ramach Aplikacji zawarte są w Polityce prywatności i cookies dostępnej w Aplikacji.

§ 3 Aplikacja

Aplikacja jest zainstalowana na serwerach na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wykupionych w ramach usługi hostingu, świadczonej przez podmiot trzeci.

MP za pośrednictwem Aplikacji świadczy na rzecz Użytkowników m.in. następujące usługi:
a) utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika;
b) udostępnienie wyszukiwarki dostępnych powierzchni do wynajęcia w Centrum Handlowym w formacie krótkoterminowego, godzinowego najmu (funkcjonalność dostępna również dla użytkownika nieposiadającego konta w Aplikacji);
c) zawarcie Umowy najmu;
d) dokonywanie płatności elektronicznej za Usługi na rzecz MP za pośrednictwem serwisu PayU, którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 6.474.300 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495;
e) otrzymywania przez Użytkownika powiadomień, przypomnień o terminie rozpoczęcia i zakończenia najmu;
f) otwarcia i zamknięcia Przedmiotu najmu, za pomocą indywidualnego kodu udostępnianego w Aplikacji;
g) udostępnienia możliwości zdalnego zwrotu Przedmiotu najmu poprzez wgranie do Aplikacji zdjęć wskazanych przez MP elementów Przedmiotu najmu zrobionych na zakończenie najmu.

Funkcjonalności Aplikacji dostępne dla Użytkownika, jak również sam wygląd Aplikacji zależy od aktualnej dostępności danych rozwiązań i funkcjonalności, które mogą ulec zmianie ze względów operacyjno-technicznych.

MP nie pobiera opłat za korzystanie z Aplikacji, MP pobiera Wynagrodzenie (zdefiniowane w niniejszym Regulaminie i Umowie najmu).

Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w Aplikacji, jak i sposób ich umieszczenia podlegają ochronie prawnej.

§ 4 Rejestracja oraz logowanie w Aplikacji

 1. Rejestracja jest to proces umożliwiający założenie Konta w Aplikacji, którego obligatoryjnym elementem jest podanie danych rejestracyjnych oraz akceptacja Regulaminu. Bez podania danych oznaczonych gwiazdką, akceptacji Regulaminu i zapoznania się z Polityką Prywatności i cookies, nie jest możliwe ukończenie Rejestracji.
 2. Osoba, która nie jest zarejestrowana, tj. nie ma założonego Konta w Aplikacji, nie może zawrzeć Umowy najmu (wynająć Przedmiotu najmu).
 3. Osoba reprezentująca osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną podczas rejestracji w Aplikacji musi być uprawniona do zawarcia Umowy najmu i w tym zakresie oświadcza, że jest właściwie umocowania do zawarcia Umowy najmu w imieniu i na rzecz Najemcy.
 4. Użytkownik uzupełnia formularz rejestracji, podając dane niezbędne do założenia Konta w Aplikacji. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego informacje są poprawne i aktualne. W celu prawidłowego zakończenia procesu rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest stosować się do instrukcji wyświetlanej na ekranie urządzenia mobilnego.
 5. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje powiadomienie na podany podczas procesu rejestracji adres e-mail o założeniu Konta w postaci linku aktywującego.
 6. Użytkownik ustawia hasło w formularzu rejestracyjnym. Login stanowi podany przez użytkownika adres e-mail. Po zalogowaniu na Konto, Użytkownik może zmienić ustawione hasło. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła, może skorzystać z funkcji resetowania hasła zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie Aplikacji.

§ 5 Korzystanie z Aplikacji

 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, następuje zawarcie umowy na korzystanie z Aplikacji pomiędzy MP a Użytkownikiem. Umowa na korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności Aplikacji po skutecznej rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 4. Użytkownik ma obowiązek chronić swój login i hasło i nie ujawniać ich innym, nieuprawnionym osobom. W przypadku podejrzenia przez Użytkownika, że ktoś nieuprawniony mógł uzyskać dostęp do Aplikacji, login lub hasło, Użytkownik powinien je natychmiast zmienić.
 5. W celu przeciwdziałania przed udostępnieniem dostępu do Aplikacji osobom nieuprawnionym Użytkownik powinien w szczególności:
  a) używać haseł o podwyższonym stopniu skomplikowania,
  b) z rozsądną częstotliwością dokonywać zmiany haseł,
  c) nie umożliwiać korzystania z Aplikacji po zalogowaniu innym osobom.
 6. MP zaleca każdorazowo po zakończeniu korzystania z Aplikacji, wylogować się ze swojego Konta.
 7. MP udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, ograniczonej czasowo, tj. na czas korzystania z Aplikacji licencji na korzystanie z Aplikacji. Licencja uprawnia Użytkownika wyłącznie do instalacji Aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie określone w Regulaminie, w szczególności nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek korzystania z kodów źródłowych Aplikacji.
 8. Niedozwolone jest przesyłanie, publikowanie i udostępnianie w inny sposób w ramach Aplikacji jakichkolwiek materiałów chronionych prawem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, prawem własności przemysłowej lub innym prawem, treści naruszających prawo, naruszających postanowienia Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia przez niego prawa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub innego prawa osoby trzeciej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści i działania, które pojawiają się na jego Koncie.
 9. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  a) przestrzegania Regulaminu i Umowy najmu;
  b) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego;
  c) wprowadzania do Aplikacji jedynie prawdziwych informacji i danych do których jest uprawniony, w sposób nienaruszających praw osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw;
  d) korzystania z udostępnionych w ramach Aplikacji informacji i materiałów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, w ramach celów dla jakich zostały udostępnione;
  e) do nieudostępniania informacji uzyskanych w ramach Aplikacji osobom nieupoważnionym;
  f) niezakładania więcej niż jednego Konta;
  g) natychmiastowego poinformowania MP o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji;
  h) przestrzegania zakazu kopiowania, modyfikowania, reprodukowania całości lub części Aplikacji.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z obowiązków wskazanych w pkt 8 lub 9, MP uprawniona jest do czasowego zablokowania Konta Użytkownikowi lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika, wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji w trybie natychmiastowym wedle uznania MP.

§ 6 Usługi – najem

 1. Za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik może wyszukać dostępne na wynajem powierzchnie, również po określeniu swoich preferencji, co do dostępnej lokalizacji, terminu najmu oraz powierzchni. Użytkownik może sortować wyniki wyszukiwania.
 2. Opis dostępnej do wynajęcia powierzchni zawiera takie informacje jak określenie powierzchni, lokalizację oraz dostępne wyposażenie. Po wybraniu danej powierzchni Użytkownik może wybrać opcję: „wynajmij”, po czym określić Okres najmu, który go interesuje. Dostępność powierzchni do wynajęcia w danym terminie oznaczona jest kolorami w kalendarzu rezerwacji i tak:
  – kolor zielony oznacza wszystkie godziny danego dnia są dostępne, – kolor żółty oznacza wybrane godziny danego dnia są dostępne,
  – kolor czerwony oznacza wszystkie godziny danego dnia są zajęte.
 3. Użytkownik ustala Okres najmu w Panelu rezerwacji. Użytkownik może wynająć powierzchnię w dniach i godzinach otwarcia Centrum Handlowego, na minimum 1 (słownie: „jedną”) godzinę. Okres najmu ustalany jest w godzinach, tym samym za Okres najmu uważa się pojedynczy nieprzerwany ciąg godzinowy najmu w danym dniu.
 4. Po dokonaniu wyboru powierzchni i terminu – Okresu najmu / Okresów najmu, na ekranie Aplikacji pojawia się wysokość Wynagrodzenia do zapłaty. W Panelu rezerwacji, Użytkownik przechodzi do podsumowania. W podsumowaniu wynajmu pojawia się Oferta – określenie wynajmowanej powierzchni, Okres najmu/Okresy najmu oraz wysokość Wynagrodzenia. W przypadku gdy Użytkownik akceptuje warunki Oferty, może przystąpić do zawarcia Umowy najmu z MP, w takim wypadku Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Umowy najmu (Użytkownik ma możliwość pobrania treści Umowy najmu) i ją zaakceptować, przy czym zawarcie Umowy najmu uwarunkowane jest zapłatą Wynagrodzenia.
 5. Usługa najmu musi być opłacona z góry. Dostępna jest wyłącznie płatność elektroniczna realizowana za pośrednictwem serwisu PayU, którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 6.474.300 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495. Opłacenie Wynagrodzenia prowadzi do zawarcia z MP Umowy najmu na Okres najmu podany w podsumowaniu – Ofercie. Brak płatności skutkuje niepotwierdzeniem wynajmu i niezawarciem Umowy najmu.
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik otrzyma indywidualny kod cyfrowy, którym będzie mógł otwierać Przedmiot najmu w trakcie trwania Okresu najmu oraz zamknąć Przedmiot najmu w momencie zakończenia Okresu najmu. Użytkownik ma obowiązek zachować numer kodu w poufności i nie może udostępniać go osobom trzecim.
 7. Użytkownik otrzyma fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.
 8. Użytkownik będzie otrzymywał za pośrednictwem Aplikacji korespondencję e-mail/push lub wiadomości sms zawierające potwierdzenia, przypomnienia np. o terminie rozpoczęcia Okresu najmu, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody marketingowej, może otrzymywać treści marketingowe czy handlowe.
 9. W Przedmiocie najmu Użytkownik zobowiązuje się prowadzić działalność w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, oferować w ramach prowadzonej działalności wyłącznie asortyment spełniający obowiązujące normy, posiadający odpowiednie atesty, dopuszczony do obrotu gospodarczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający wszelkie niezbędne pozwolenia.
 10. Zabrania się Użytkownikowi prowadzenia w Przedmiocie najmu działalności, która wymagałaby uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, w szczególności Użytkownik nie może sprzedawać w Przedmiocie najmu np. produktów alkoholowych w tym piwa bezalkoholowego, wyrobów z tytoniu, e-papierosów, pojemników z płynem nikotynowym lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, kart/doładowań typu pre-paid, zakładów i kuponów innych loterii lub gier, w szczególności Lotto lub świadczyć usług obejmujących transakcje za indywidualne rachunki typu: gaz, prąd, telefon i inne media, raty kredytu/pożyczki dokonane w punktach świadczących usługi przyjmowania zapłaty za jakiekolwiek rachunki, transakcje związane ze skupem, wymianą, wyceną metali i kamieni szlachetnych. Zabrania się Użytkownikowi sprzedaży produktów stwarzających zagrożenie dla Centrum Handlowego, w tym w szczególności jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
 11. Asortyment oraz usługi oferowane przez Użytkownika w Przedmiocie najmu nie mogą być kontrowersyjne, naruszać rodzinnego wizerunku Centrum Handlowego, w tym być sprzeczne z dobrymi obyczajami. MP zastrzega sobie prawo złożenia sprzeciwu wobec charakteru i oferowanego asortymentu w ramach prowadzonej działalności w Przedmiocie najmu przez Użytkownika, co jest równoznaczne z obowiązkiem zaprzestania prowadzenia działalności lub wycofania asortymentu ze sprzedaży w Przedmiocie najmu. W przypadku niezastosowania się przez Użytkownika do zgłoszonego sprzeciwu, MP ma prawo rozwiązać Umowę najmu w trybie natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu zapłaconego Wynagrodzenia.
 12. Użytkownik nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian budowlanych i adaptacyjnych w Przedmiocie najmu.
 13. W przypadku gdy Użytkownik jest zainteresowany wydłużeniem Okresu najmu, może zweryfikować dostępność Przedmiotu najmu w okresie następującym bezpośrednio po uprzednio ustalonym Okresie najmu w Aplikacji i go przedłużyć, w takiej sytuacji Użytkownik po potwierdzeniu swojego wyboru zostanie przekierowany do płatności Wynagrodzenia, po dokonaniu płatności zostanie wystawiona nowa faktura VAT i Okres najmu zostanie wydłużony.
 14. Użytkownik może zrezygnować z najmu najpóźniej na 3 doby przed rozpoczęciem danego Okresu najmu. W tym celu Użytkownik w Panelu rezerwacji, wybiera opcję „anuluj najem” w odwoływanej rezerwacji. Po skutecznym odwołaniu rezerwacji, zapłacony Czynsz najmu (Wynagrodzenie) za ten Okres najmu zostanie Najemcy zwrócony za pośrednictwem serwisu PayU w terminie 14 dni, a MP wystawi fakturę korygującą do opłaconej faktury VAT i prześle ją Najemcy w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu rejestracji. Najemca nie ma możliwości anulowania rezerwacji na mniej niż trzy doby przed rozpoczęciem Okresu najmu. W takiej sytuacji, nawet jeżeli Najemca nie skorzysta z Przedmiotu najmu, Wynagrodzenie nie zostanie zwrócone Najemcy.
 15. Użytkownik może zakończyć wynajem Przedmiotu najmu przed ustalonym zakończeniem Okresu najmu, przy czym nie ma to wpływu na wysokość opłaconego Wynagrodzenia, które nie zostanie zwrócone.
 16. Użytkownik w każdym czasie może przeglądać swoją historię wynajmu.
 17. W Okresie najmu, Przedmiot najmu wyposażony jest w podstawowe media, tj. prąd, wodę i łącze internetowe. Prąd jest włączany wraz z rozpoczęciem Okresu
  najmu i wyłączany automatycznie po zakończeniu Okresu najmu.
 18. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za szkody, które zostały spowodowane na Przedmiocie najmu przez Najemcę, jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie. Jest to niezależne od winy sprawcy szkody.
 19. Najemca odpowiada za wszelkie ruchomości wniesione i pozostawione przez Najemcę w Przedmiocie najmu.
 20. Po zakończeniu Okresu najmu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Przedmiotu najmu, w tym celu dokonuje zdania wynajmowanej powierzchni za pośrednictwem Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest zrobić zdjęcia w czasie rzeczywistym i załadowania ich w Aplikacji zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie Aplikacji.

§8 Publikowanie opinii-uwag/konsultacje/pytania

 1. Po poprawnym załadowaniu zdjęć w trakcie zwracania Przedmiotu najmu pojawi się ankieta satysfakcji. Oceny wyrażone w ankiecie mają na celu uzyskanie opinii Użytkownika na temat wynajmu i korzystania z Aplikacji. Opinie posłużą MP w ocenie konceptu h-Our store i posłużą w rozwoju i wrażaniu usprawnień Aplikacji i całego procesu.
 2. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość zgłaszania uwag, zadawania pytań z użyciem Aplikacji.

§ 9 Reklamacje

 1. MP odpowiada za należyte działanie Aplikacji.
 2. Uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji można zgłaszać w Aplikacji oraz drogą mailową na adres h-ourstore@metro-properties.pl lub listownie na adres: METRO PROPERTIES sp. z o.o. Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa z dopiskiem h-Our store.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiły błędy lub przerwy w świadczeniu usług. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym (w przypadku formy listownej liczy się data nadania pism), pozostawia się bez rozpoznania, o czym MP niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, swoje stanowisko/przypisaną rolę według wyznaczonych funkcjonalności, adres do korespondencji (adres mailowy), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające jej złożenie. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, MP może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych. MP może żądać od Użytkownika skanu faktury, aby umożliwić właściwe rozpatrzenie reklamacji.
 5. Po rozpatrzeniu reklamacji, MP udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana w formie jakiej wpłynęła do MP, tj. listownie, w formie wiadomości e-mail, ewentualnie w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

§ 10 Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn zakończyć korzystanie z Aplikacji. W celu usunięcia konta w Aplikacji, Użytkownik może skorzystać z opcji usuń konto w zakładce „moje konto” w Aplikacji.
 2. Samo odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika oraz jego funkcjonalności.
 3. MP ma możliwość wypowiedzenia świadczenia usługi Użytkownikowi z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu:
  a) korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes MP,
  b) korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z jej celem, w tym m.in. zakończenia przez Użytkownika współpracy w ramach i w związku z Centrum Handlowym,
  c) wykorzystywania Aplikacji w celu osiągnięcia korzyści również przez inne osoby, niebędące jej Użytkownikami,
  d) podania nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta, e) nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wypowiedzenie świadczenia usługi Użytkownikowi jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika i utratą dostępu do Aplikacji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Aplikacji może ulec zmianie w przypadku:
  a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Aplikacji,
  b. zmiany funkcjonalności Aplikacji, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
  c. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez MP za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych, czy modyfikacji dotychczasowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,
  d. zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Aplikacji, zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Aplikacji.
 2. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Użytkownika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia, nie odinstaluje Aplikacji lub nie zgłosi MP sprzeciwu wobec wprowadzanych zmian. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z Aplikacji w każdym czasie.
 3. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi MP sprzeciw wobec proponowanych zmian, ale nie wypowie umowy poprzez odinstalowanie aplikacji, umowa w zakresie uregulowanym Regulaminem wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 4. MP może w każdym czasie wycofać dostęp do wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji. MP może wprowadzić zmiany po upływie 14 dni od dnia przekazania informacji o planowanych zmianach. Informację w tym zakresie MP zamieści w Aplikacji.
 5. MP ma prawo powierzyć administrowanie Aplikacją osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę.
 6. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, MP nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Aplikacji.
 7. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, MP nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy MP a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Aplikacji rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. MP informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i właściciela Aplikacji.
 11. W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest z mocy prawa nieważne, niewykonalne, bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe jego postanowienia, chyba, że z okoliczności będzie wynikało w sposób oczywisty, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością, niewykonalnością lub bezskutecznością umowa w oparciu o postanowienia Regulaminu nie zostałaby zawarta, a nie będzie możliwa zmiana Regulaminu przez MP.
 12. MP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Użytkownika.