Polityka prywatności

Podstawowe informacje – wprowadzenie

Dziękujemy że odwiedziny naszej strony internetowej.

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez METRO PROPERTIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym m.in. kategorie zbieranych danych, okres ich przechowywania, podstawy przetwarzania, a także zawiera informacje o prawach jakie przysługują osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane. Przekazane nam dane osobowe wykorzystujemy w celach podanych w niniejszej polityce prywatności lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie zbierania danych. Gwarantujemy, że przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich niezgodnie z tymi celami. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane w innym niż pierwotny cel przetwarzania, niezwłocznie o tym poinformujemy i ewentualnie poprosimy np. o Państwa zgodę.

Gwarantujemy, że bardzo poważnie traktujemy kwestie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych, dlatego też dokładamy wszelkich starań aby powierzone nam dane były przetwarzane zgodnie z prawem. Jesteśmy świadomi tego, że aby zapewnić prawidłową ochronę Państwa prywatności, konieczne jest nieustanne ulepszanie i wdrażanie nowych rozwiązań, dlatego też na bieżąco monitorujemy nasze zabezpieczenia oraz sposoby przetwarzania przez nas danych.

Zakres przekazywanych w niniejszym dokumencie informacji odpowiada wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej zwanym: „RODO”) i odnosi się do przetwarzania przez METRO PROPERTIES sp. z o.o. danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zarządcy sieci Centrów Handlowych M1 w Polsce, tj. przede wszystkim w ramach:

 1. zawierania i wykonywania umów z osobami fizycznymi;
 2. zapewnienia możliwości kontaktu i wykonywania umów zawieranych z kontrahentami;
 3. kontaktów biznesowych;
 4. przetwarzania danych osobowych (wizerunek) znajdujących się na terenie Centrum Handlowego;
 5. prowadzenia akcji marketingowych
 6. korzystania z naszej strony internetowej oraz serwisów/portali społecznościowych;
 7. ochrony przed roszczeniami
 8. prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w ramach wyżej wspomnianych obszarów przetwarzania danych jest METRO PROPERTIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000030425, NIP 951-00-65-434 Regon 011255007, e-mail: kontakt@metro-properties.pl (dalej zwana: „Administratorem”).

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących niniejszego dokumentu, czy też sposobu, celów czy podstaw przetwarzania danych przez Administratora, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 • wysyłając korespondencję na adres: METRO PROPERTIES sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych;
 • wysyłając wiadomość e-mail: iod@metro-properties.pl;
 • dzwoniąc pod numer 22 500-01-46.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga każdorazowej weryfikacji podstawy prawnej, które różnią się w zależności od celu przetwarzania tych danych. Administrator przetwarza dane osobowe przede wszystkim wymienionych poniżej przypadkach.

 1. Zawarcie i wykonanie umowy której stroną jest osoba fizyczna

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania, rozwiązania umowy, archiwizacji czy też realizacji innych czynności prawnych związanych z umową, której stroną jest osoba fizyczna, a podstawę prawną znajduje w:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w ramach wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towaru i usług;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionych interesach, ściśle powiązanych z wykonaniem zawartej umowy, np. ochroną przed roszczeniami i dochodzeniem należności, wewnętrznymi celami administracyjnymi, analitycznymi i statystycznymi, w tym przeprowadzania oceny satysfakcji i raportowania wewnętrznego w ramach grupy METRO, marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy, podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest warunkiem jej zawarcia i wykonania. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

Podanie danych niezbędnych np. do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, aczkolwiek może być niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia umowy, do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków określonych w przepisach prawa, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie trzeciej przesłanki, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat, z zastrzeżeniem przedłużenia tego okresu w przypadku prowadzonego postępowania przez organami władzy publicznej czy postępowania sądowego.

2. Zapewnienie możliwości kontaktu i wykonywania umów zawieranych z kontrahentami

Przetwarzanie danych osobowych pracowników, osób działających w imieniu kontrahenta będącego osobą prawną jest niezbędne w celu wykonania umowy, archiwizacji czy też realizacji innych czynności prawnych związanych z umową, a podstawę prawną znajduje w:

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionych interesach, ściśle powiązanych z wykonaniem zawartej umowy, np. zapewnienia komunikacji niezbędnej do prawidłowego wykonania umowy zawartej z Pani/Pana pracodawcą, dokonywania awizacji, wydawania identyfikatorów dostępu, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wewnętrznymi celami administracyjnymi, analitycznymi i statystycznymi, w tym przeprowadzania oceny satysfakcji i raportowania wewnętrznego w ramach grupy METRO, marketingu bezpośredniego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, natomiast jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest realizacja postanowień umowy zawartej z kontrahentem.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia bądź ustania współpracy ww. osób z podmiotem z którym Administrator zawarł umowę, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Wynajmującego stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat.

3. Kontakty biznesowe

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Administrator otrzymuje również korespondencję w formie elektroczninej lub tradycyjnej (nie związanej z wykonaniem zawartej umowy), dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozpatrzenia sprawy, której dotyczy przesyłana korespondencja.

Dane osobowe w ww. przypadkach przetwarzane są w celu kontaktu z osobą zainteresowaną, co znajduje podstawę w:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgodzie wynikającej z zainicjowania kontaktu, czy wymiany wizytówek;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością, a także archiwizacja korepondencji na potrzeby wykazania w przyszłości jej przebiegu.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, z tym zastrzeżeniem, że Administrator nie ma możliwości z góry jednoznacznie określić okresu przechowywania tej korespondencji zawierającej dane osobowe. Osoba zainteresowana może w każdym czasie domagać się przedstawienia historii korespondencji oraz jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora jakim jest np. obrona przed roszczeniami.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe zawarte w korespondencji, dane istotne dla rozpatrzenia sprawy. Korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Podanie danych w ramach ww. celów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji ww. celów.

4. Wizerunek osób odwiedzających nasze Centra Handlowe

Na terenie powierzchni wspólnych zarządzanych przez Administratora zainstalowany jest monitoring wizyjny, z wyłączeniem pomieszczeń biurowych, administracyjnych, socjalnych, szatni, łazienek. Monitoring zainstalowany jest w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmy lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w Centrum Handlowym, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora i znajduje podstawę w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych w ramach monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji ww. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Dane zapisu z monitoringu są przechowywane przez krótki okres czasu, w zależności od możliwości technicznych urządzeń rejestrujących, przy czym nie

dłużej niż przez dwa miesiące, z zastrzeżeniem że okres ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli Administrator powziął wiadomość, że nagrania obrazu stanowią dowód lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów; po czym uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają usunięciu.

Zapisy z monitoringu przechowywane są w bezpieczny sposób, a dostęp do nich ma podmiot świadczący usługi ochrony osób i mienia na terenie obiektu oraz osoby do tego upoważnione, w pozostałym zakresie dostęp do nich można uzyskać w wyjątkowych przypadkach np. w celu zbadania incydentu.

Podanie danych w ramach ww. celów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji ww. celów.

5. Prowadzenie akcji marketingowych

Na terenie Centrów Handlowych, Administrator we współpracy z innymi profesjonalnymi podmiotami organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne, konkursy. Zakres przetwarzania danych osobowych każdorazowo regulowany jest w regulaminie danej akcji marketingowej.

6. Korzystanie ze strony internetowej

Co do zasady samo przeglądanie strony internetowej nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Natomiast korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej może być poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. Odwiedzając naszą stronę internetową, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane co do zasady w oparciu o dwie podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy Administratora, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody Użytkowników;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna i w każdym czasie może być wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@metro-properties.pl.
  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji ww. celów.


6.1. Newsletter
Usługa Newsletter świadczona jest drogą elektroniczną przez Administratora i polega na wysyłaniu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji w postaci listu elektronicznego dotyczącego oferty Centrum Handlowego M1. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące Centrum Handlowego M1, w tym m.in. informacje o wydarzeniach i akcjach marketingowych

organizowanych przez Administratora na terenie Centrum Handlowego M1, informacje o aktualnych promocjach, otwarciu nowych sklepów oraz oferowanych przez nie produktów, a także opinie, materiały prasowe, czy linku do stron zaprzyjaźnionych z Administratorem. Ponieważ Centrum Handlowe M1 znajduje się w 9 różnych lokalizacjach, chcemy dostosować treść Newslettera wedle Państwa zainteresowań i preferencji, dlatego prosimy o podanie takich danych jak płeć, miasto, wiek. Newsletter może także zawierać informacje handlowe dotyczące podmiotów współpracujących z Administratorem takich jak np. naszych najemców.

Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Newsletter znajduje się w Regulaminie Newsletter dostępnym na naszej stronie internetowej.

6.2. Formularz kontaktowy

Administrator może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej.

Dane osobowe umieszczone przez Państwa w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych celem udzielenia odpowiedzi, podane dane osobowe są w takim wypadku przetwarzane na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6.3. Pliki Cookies

Nasze strony internetowe, tj. www.zakupywm1.pl, www.metro-properties.pl wykorzystują pliki cookies.

Cookies są to informacje zbierane automatycznie, wykorzystywane do zarządzania stroną internetową, stwierdzeniem ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania Państwa ruchów w ramach strony internetowej oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z Państwa danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej z której Państwo korzystacie. Polecamy każdorazowo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowidzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie i ewentualnie dokonać stosownych zmian w jej ustawieniach

W ramach tej strony internetowej stosowane są̨ następujące typy plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają̨ korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 • pliki cookies, które służą̨ do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć́ w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają̨ zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają̨ „zapamiętanie” wybranych  przez użytkownika strony internetowej ustawień́ i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają̨ dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań́.

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics o którym mowa powyżej, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje na temat korzystania ze strony Administratora. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Google LLC ma siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, dlatego też przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, potwierdzono zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 • dostosowania serwisu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań́ marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Działania dotyczące tworzenia statyk i ich analiza w celu optymalizacji strony internetowej prowadzone są w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pliki cookies są wykorzystywane na stronie internetowej za Państwa zgodą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zgoda może zostać wyrażona przez Państwa poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność́ lub ustawienia danego programu, poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer należy otworzyć/kliknąć:

 • program Internet Explorer;
 • przycisk „Narzędzia” i polecenie Opcje internetowe;
 • kartę̨ „Prywatność́”, w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować́ wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić́ na wszystkie pliki cookies, a następnie przycisk OK.

Google Chrome należy otworzyć/kliknąć:

 • menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki;
 • ustawienia;
 • pokaż ustawienia zaawansowane;
 • ustawienia treści w sekcji „Prywatność́”;
 • zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm.

Firefox należy otworzyć/kliknąć:

 • przycisk Firefox (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i „Opcje”;
 • panel „Prywatność”;
 • w menu rozwijanego elementu Program Firefox: opcję „będzie używał ustawień́ historii użytkownika”;
 • „Akceptuj ciasteczka”, by włączyć́, a „odznacz”, by wyłączyć́ obsługę̨
  ciasteczek.

Opera należy otworzyć/kliknąć:

 • zakładkę „Narzędzia” w górnym menu Opery i z rozwijanego menu - „Preferencje”;
 • w okienku, które się̨ pojawi - zakładkę „Zaawansowane”,
 • Ciasteczka (z menu po lewej stronie)
 • zmiana ustawienia plików cookies.

Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień́ plików cookies najlepiej skorzystać́ z informacji znajdujących się̨ na stronie internetowej producenta danego programu.

6.4. Portale społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły lub wykonały jakąkolwiek aktywność na profilach społecznościowych Administratora na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram (profile poszczególnych Centrów Handlowych) lub kanale YouTube, znajdując podstawę w:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej poprzez „polubienie” profilu Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilami Administratora, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych, ich regulaminami, a także regulaminami przygotowanymi przez Administratora na potrzeby organizowanej akcji, wydarzenia, konkursu.

Dane członków społeczności będą przetwarzane również w celach statystycznych i analitycznych, mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, znajdując podstawę w:

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, Użytkownik wysyła jednocześnie tę informację na serwer danego administratora portalu społęcznościowego i tam ta informacja jest zachowywana. Dodatkowo, Twoje preferencje zostaną opublikowane w danym portalu społecznościowym i ukażą się również osobom z grupy kontaktów Użytkownika. Cel i zakres przetwarzania, a także sposób wykorzystania tych informacji jest opisany w polityce prywatności danego administratora portalu społecznościowego np:

• Facebook

https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

• Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

W przypadku jeżeli Użytkownik nie chce, aby portale społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, powinien wylogować się z profilu przed wejściem na naszą stronę internetową.

7. Ochrona przed roszczeniami

Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności może przetwarzać dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Kandydaci do pracy

W przypadku prowadzenia procesu rekrutacji Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby zgłaszającej się na dane stanowisko lub od osoby trzeciej, tj. np. agencji rekrutacyjnej, portalu ogłoszeniowego. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. na podstawie przepisów prawa (art. 221 Kodeksu Pracy), takie dane jak dane identyfikacyjne – imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia; dane dotyczące wykształcenia i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody, takie dane jak dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail); dane dodatkowe (np. hobby, zainteresowania, umiejętności).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

 • do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ofercie zatrudnienia na którą została złożona aplikacja/CV, z zastrzeżeniem tych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w złożonej aplikacji/CV na potrzeby kolejnych rekrutacji do 12 miesięcy;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu METRO PROPERTIES stanowiącego podstawę tego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie (w szczególności postępowanie sądowe) okres przechowywania będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia postępowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

W zależności od sytuacji, procesu w ramach którego przetwarzane są Państwa dane osobowe, Administrator pozyskuje je bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, np. podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym, czy podanie danych przed podpisaniem umowy, a także pozyskuje je z innych źródeł, np. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, od innego administratora z innych źródeł. W każdym z przypadków pozyskiwania danych osobowych czy to bezpośrednio od samego zainteresowanego czy też z innych źródeł, Administrator skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych.

Dostępność́ strony internetowej

Administrator zobowiązuje się̨ dokładać́ należytej staranności, aby zapewnić́ nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej.

Informacja o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Informujemy, że w oparciu o Państwa dane osobowe, Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez ingerencji człowieka.

Natomiast Administrator informuje, że jednym ze sposobów w jaki może przetwarzać dane osobowe jest tzw. profilowanie. Co oznacza, że w oparciu o dotyczące Państwa informacje może tworzyć profil Państwa preferencji np. w ramach newslettera dostosować jego treść poprzez przedstawienie informacji dotyczących Centrum Handlowego znajdującego się w okolicach miasta wskazanego przy procesie rejestracji.

Odbiorcy danych

Administrator podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i systematycznie analizuje i usprawnia te działania, dostosowując je, w miarę potrzeby, do zmian prawnych lub nowych technologii.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać dane osobowe podmiotów współpracujących z Administratorem, osób odwiedzających nasze Centra Handlowe, Użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, czy profile na portalach społecznościowych, osobom do tego upoważnionym, podmiotom współpracującym z Administratorem. Administrator współpracuje bowiem z różnymi partnerami biznesowymi zarówno z grupy METRO jak również spoza tej grupy, przekazując dane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, które mogą przetwarzać dane w ramach realizacji swoich usług niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, np. w zakresie ochrony osób i mienia, obsługi systemu IT, podwykonawcom wspierającym nas w zakresie wykonania Umowy, w tym podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, czy pomocy prawnej.

Administrator udostępnia również dane innym administratorom danych w celu np. realizacji postanowień Umowy, tj. między innymi podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, ubezpieczycielom, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowanych zabezpieczeń można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

W ramach realizacji celów wspomnianych w niniejszej Polityce prywatności, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Administratorem a jednym z międzynarodowych ośrodków danych Grupy METRO. Administrator wraz z pozostałymi podmiotami z grupy korzysta z usług świadczonych przez podmiotu z państwa trzeciego w zakresie wsparcia technicznego systemu. Przekazanie danych oparte jest na odpowiednich zabezpieczeniach, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z europejskimi uregulowaniami ochrony danych.

Prawa osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Administrator zapewnia i gwarantuje możliwość skorzystania z następujących praw przysługujących podmiotom danych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza Państwa dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopii tych danych;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych (w tym prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora ;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwo jako podmiot danych dostarczyliście Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, a ponadto do zlecenia Administratorowi przesłania tych danych osobowych bezpośrednio innemu wskazanemu podmiotowi;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych przez Administratora, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie której przetwarzane są Państwa dane, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Administrator wskazuje, że przed realizacją ww. uprawnień, ma prawo zweryfikować tożsamość zgłaszającego żądanie, w celu upewnienia się, że osoba zgłaszająca się w istocie jest tym za kogo się podaje, co ma uchronić przed przekazaniem informacji osobom do tego nieuprawnionym.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań,́ aby zapewnić́ Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z naszej strony internetowej poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń́ danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostepnieniem.
Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostepnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać́ na adres: iod@metro-properties.pl

Prawa autorskie

Wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wykorzystanych na niniejszej stronie jest Administrator. Jednocześnie przypominamy, że jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów do celów innych niż użytek osobisty wymaga wyraźnej i pisemnej zgody Administratora.

Postanowienia końcowe

Administrator może w każdym czasie zmienić i uzupełnić postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Państwa danych osobowych. O zmianach tych zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej, ewentualnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany adres e-mail.